طبق ابلاغیه گمرک ایران، عوارض صادرات کره و روغن حیوانی تا پایان امسال حذف شد.

علی اکبر شامانی، مدیرکل صادرات گمرک ایران، نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لغو عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی تا پایان سال ۱۴۰۱ را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه عوارض نیم درصدی صادرات آب مجازی از این محصولات دامی به قوت خود باقی است.

اتاق ایران آنلاین