مهندس مصلحی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان درجلسه افتتاح مرکز TMC در مرکز آموزش عالی شهرضا گفت: رشته های دانشگاهی و آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای می بایست متناسب با بازار کار طراحی گردد که ما در قالب مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) شعبه ای از فنی و حرفه ای در درون دانشگاه ایجاد می‌کنیم و هر خدمتی که ما در فنی و حرفه ای اعم از آموزشهای مهارتی، ارتقا مهارت، مشاوره آزمون، ارزشیابی و صدور گواهینامه داریم را در این مرکز خواهیم داشت.
 
به گزارش اقتصاد بازار، وی با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در بین جوانان بخصوص دانشجویان گفت: برآیند جدی بین آموزش پرورش و آموزش عالی وجود ندارد و روش های آموزشی موجود اشتباه است که ما باید در راستای کمک به دونهاد آموزشی کشور قدم برداریم.
 
وی با انتقاد از کارآیی نامطلوب فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت بدون آموزش های تخصصی افزود: ارتباط بین آموزش و پرورش و آموزش عالی و فنی و حرفه ای می بایست برآیندی شکل دهد که خروجی و بهره وری خوبی را به جامعه صنعتی کشور ارائه دهد.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به رویکرد اموزش فنی و حرفه ای در حرفه ها، مشاغل و رشته هایی مورد نیاز کار گفت: درصدد هستیم که با همکاری دانشگاه بر روی مشاغل نو و خوش آتیه تمرکز کنیم.
 
مهندس مصلحی تصریح کرد: دانشجویانی که دارای مهارت هستند می توانند در آزمون های ادواری و آزاد ما شرکت و مدرک بین المللی آموزش فنی و حرفه ای را کسب کنند.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان افزود: ۴۵ درصد از ورودی مراکز فنی و حرفه ای ما دانشجو و یا فارغ التحصیل دانشگاهی است و مدارک ما قابل ترجمه و استفاده در کشورهای جهان است.
 
وی هدف مراکز آموزش فنی و حرفه ای را پشتیباتی از صنعت و ورود عملی آموزش در کف بازار کار دانست و افزود: دونوع آموزش متنوع در این سازمان ارائه می‌شود ازجمله آموزش دوگانه سیستم که متقاضی بعد از آموزش مختصر ۳۰ درصدی در فنی و حرفه ای و ۷۰ درصدی در صنعت مهارت لازم را کسب و گواهی دریافت می‌کند و روش دوم آموزش که ۵۵ درصد بازار کار را پوشش داده است آموزش در محیط کار واقعی است که متقاضی در محل کار واقعی در کنار کارفرما آموزش می‌بیند و گواهی را دریافت می‌کند.