مركز آمار ايران گزارش تازه خود از تحليل وضعيت نرخ تورم در بخش مصرف‌كننده طي شهريور ماه امسال را ارايه كرده كه در نگاه اول نشان‌دهنده روشن بودن موتور تورم ماهانه در بخش كالاهاي مصرفي است. اين تورم ماهانه نيز در هر دو گروه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي رخ داده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهريور امسال به ٢,٢درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل، ٠.٢واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ٢.١درصد و ٢.٢درصد بوده است. البته تورم ماهانه شهريور به مرداد امسال در خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري بوده است. نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ٢,٢درصد است كه نسبت به ماه قبل ٠.٢واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٢.٢درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٠.٥واحد درصد افزايش داشته است.
تورم سالانه روستاييان همچنان بيشتر است 
 منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهريور ماه امسال براي خانوارهاي كشور به ٤٢,١درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠,٦واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.  در حالي كه نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي شهري 42.1درصد بوده اما در مناطق روستايي اين عدد به 45.3درصد رسيده است. تورم براي خانوارهاي شهري ٠.٦واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ٠.٩واحد درصد افزايش داشته است.
كاهش نرخ تورم نقطه‌اي 
منظور از نرخ تورم نقطه‌اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌اي در شهريور ماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به ‌طور ميانگين ٤٩.٧درصد بيشتر از شهريور امسال براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي شهريور ماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل ٢,٥واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با كاهش ٥.٠واحد درصدي به ٧٥.٤درصد رسيده و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با كاهش ١.٥واحد درصدي به ٣٥.٤درصد رسيده است. اين درحالي است كه نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري ٤٨,٤درصد است كه نسبت به ماه قبل ٢.٧واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٦.٣درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٢.١واحد درصد كاهش داشته است.

اعتماد