در سال ۱۴۰۰، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با ۱۰۴.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل پنج هزار و ۷۵ تومان، جو با ۱۷۰.۷ درصد افزایش معادل پنج هزار و ۶۴۹ تومان، شلتوک با ۷۰.۶ درصد افزایش معادل ۱۶ هزار و ۷۷۵ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای با ۳۵.۵ درصد افزایش معادل چهار هزار و ۷۸۷ تومان بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم نخود با ۸۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۱۷ هزار و ۳۶۱ تومان و عدس با ۷۶.۶ درصد افزایش معادل ۲۴ هزار و ۸۰۷ تومان بوده است.

در بخش دانه‌های روغنی، متوسط قیمت هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با ۳.۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل معادل ۱۷ هزار و ۹۱۷ تومان و کلزا با ۱۳۶.۳ درصد افزایش معادل ۱۰ هزار و ۹۲۷ تومان بوده است.

در بخش محصولات لیفی، متوسط قیمت هر کیلوگرم پنبه (وش) با ۱۱۶.۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۲۴ هزار و ۲۴۳ تومان بوده است.  

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هر کیلوگرم هندوانه با ۵۲.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل دو هزار و ۴۴۰ تومان، خربزه با ۹۲.۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل چهار هزار و ۶۹۰ تومان و خیار با ۸.۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل پنج هزار و ۴۱۰ تومان بوده است.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی با ۹۱.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل سه هزار و ۷۲۱ تومان بوده است؛ پیاز با ۷.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل دوهزار و ۸۳۸ تومان بوده است. همچنین گوجه‌فرنگی و بادمجان به ترتیب با ۱۲۹.۳ و ۳۸.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل چهار هزار و ۲۹۴ و سه هزار و ۱۵۱ تومان بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلوگرم یونجه با ۹۶.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل چهار هزار و ۵۰۰ تومان و شبدر خشک با ۸۹.۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل چهار هزار و ۸۸۹ تومان بوده است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلوگرم زردآلو و هلو به ترتیب با ۱۴۴.۹ و ۱۲۵.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل  به ترتیب معادل ۲۲ هزار و ۳۳۷ و ۱۱ هزار و ۹۸۳ تومان بوده است.  

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب درختی با ۴۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۷ هزار و ۲۵۵ تومان و انگور با ۷۸.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل هشت هزار و ۲۶۵ تومان بوده است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم پرتقال با ۱۷.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۶ هزار و ۶۸۶ تومان و نارنگی با ۳۱.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۶ هزار و ۷۸ تومان بوده است.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره زنده با ۲۵.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۵۴ هزار و ۹۶۱ تومان و گاو پرواری با ۵۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۵۲ هزار و ۴۸۵ تومان بوده است.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند با ۴۸.۷ درصد افزایش معادل ۱۴ هزار و ۵۴ تومان و شیر گاو با ۷۶.۹ درصد افزایش معادل پنج هزار و ۷۷۷ تومان بوده است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، متوسط هزینه شخم زمین زراعی آبی با تراکتور در هر هکتار با ۴۸.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۵۴۵ هزار و ۶۸۷ تومان و شخم زمین زراعی دیم با تراکتور در هر هکتار با ۴۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۴۰۳ هزار و ۹۱۲ تومان بوده است. به‌علاوه متوسط هزینه دیسک زمین زراعی آبی در هر هکتار با ۶۱.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۲۷۱ هزار و ۷۱۳ تومان و دیسک زمین زراعی دیم در هر هکتار با ۴۴.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۲۰۱ هزار و ۵۷۱ تومان بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد و زن به ترتیب با ۴۷ و ۳۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ۱۸۶ هزار و ۱۰۲ تومان و ۱۴۲ هزار و ۳۱۵ تومان بوده است. متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد با ۴۴.۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۲۵۴ هزار و ۴۰۵ تومان بوده است. دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد و زن به ترتیب با ۴۱.۱ و ۷۸.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ۱۶۰ هزار و ۵۸۶ تومان و ۱۸۸ هزار و ۴۴۹ تومان بوده است.  

منبع: اتاق ایران آنلاین