کارنامه اصفهان در سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات تولید و اشتغال و طرحهای قابل بهره‌برداری کشور بررسی شد؛

اصفهان در سمفونی آمارها

روند صدور جواز سرمایه‌گذاری خارجی در اولین ماه از سال ۹۹ بیانگر آن است که «اصفهان» جایگاه دوم را به لحاظ  تعداد بیشترین سرمایه‌گذاری در کشور داشته است. سهم استان از میان طرح‌های سرمایه‌گذاری شده برابر با 3 طرح است که در این رتبه بندی بعد از استان تهران با 5 طرح، و بالاتر از استان خراسان رضوی با  ۲ طرح قرار دارد. از سوی دیگر، گزارش منتشر شده درخصوص تسهیلات برنامه تولید و اشتغال(تبصره ۱۸) به تفکیک استان از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ تا پایان ۹۸ نیز نشان‌دهنده آن است که اصفهان حائز بیشترین تسهیلات به لحاظ تعداد در میان استان های کشور است...

صفحه 2

۳۴ خدمت شهرسازی با یک کلیک

صفحه 3

به کجا چنین شتابان؟

صفحه 4

حباب بازی دولت

صفحه 5

 

دانلود هفته نامه نوسان