: بر اساس تفاهمنامهای که به امضای مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان رسید، بهرهبرداری از پست400 کیلوولت زندهرود که در رینگ شبکۀ سراسری انتقال برق قرار دارد به فولاد مبارکه و عملیات نگهداری و تعمیرات این پست به برق منطقهای اصفهان واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی فولادمبارکه، در این جلسه مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، تعامل و همکاری سازندۀ صنعت برق و شرکت فولاد مبارکه را گامی ارزشمند در راه اعتلای صنعت و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان شرکت برق منطقهای اصفهان بر گسترش این همکاریها تأکید کرد.
در ادامه، مهندس موسی رضایی مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان از فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین و خوشنامترین مشترک برق صنعتی وزارت نیرو نام برد و گفت: این شرکت در سختترین لحظات بهویژه در ساعات اوج بار در تابستان ضمن مدیریت و حفظ روند تولید خود، صنعت برق کشور را نیز با همکاری و تعامل سازنده یاری کرده است. وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا در مجموعۀ پستهای برق جدید فولاد مبارکه به اهمیت همکاری و تعامل سازندۀ طرفین در اجرای این پروژهها تأکید کرد.
موسی رضایی با اشاره به سابقۀ طولانی و موفق بهرهبرداری از پستهای 400 کیلوولت در شرکت فولاد مبارکه گفت: با توجه به واگذاری بهرهبرداری پست زندهرود به واحد توزیع برق شرکت فولاد مبارکه و اطمینان خاطر از این شرکت درخصوص هماهنگی و رعایت کامل دستورالعملها، بهرهبرداری از پست 400 کیلوولت به شرکت فولاد مبارکه و کارِ تعمیرات و نگهداری از آن به برق منطقهای اصفهان واگذار شد.
گفتنی است طی این بازدید، معاون اجرای پروژهها و مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه ضمن ارائۀ گزارشی از مراحل و میزان پیشرفت احداث پستهای مذکور، بر تداوم همکاری تیمهای فنی برق منطقهای اصفهان جهت تکمیل و راهاندازی این پروژهها تأکید کرد.