مدیرعامل فولادمبارکه اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان مادر صنعت ایران است. بهرام سبحانی تاکید کرد: برای موفقیت ذوب آهن پشتیبانی و همکاری می کنیم اما در شرایط فعلی برنامه ای برای خرید سهام آن شرکت نداریم.

شایان ذکر است اخیرا شایعاتی پیرامون خرید ذوب آهن توسط فولادمبارکه مطرح گردیده بود که اظهارات امروز مدیرعامل فولادمبارکه به این گمانه زنی ها خاتمه بخشید.