🎙 بازگشت ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی

🎙 تصویر تجارت ۹ماهه ایران و چین

🎙  افت ۱۱ برابری صادرات ایران به هند