در پی انتشار خبری مبنی بر «ماجرای درخواست کمک به شیرخوارگاه اصفهان در فضای مجازی»؛ مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: فراخوان‌های بهزیستی از طریق سایت رسمی سازمان و از طریق روابط عمومی در شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یابد.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان، مجتبی ناجی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گفته است: "این پیام پیش از این و در شهریورماه ارسال شده بوده، اما اخیرا دوباره در حال دست به دست شدن در فضای مجازی است و پیام از طرف اداره کل بهزیستی استان اصفهان نیست."
در رابطه با همین خبر، دکتر ولی اله نصر مدیر کل بهزیستی استان ابراز داشت: حدود یک ماه است که ساختمان جدید شیرخوارگاه نرجس در خیابان هشت بهشت شرقی افتتاح شده است و همه تیم شیرخوارگاه به همراه کودکان این مرکز به ساختمان جدید نقل مکان کردهاند.
وی افزود: ساختمان جدید شیرخوارگاه نرجس بر اساس استانداردهای دقیق با همت و مشارکت خیرین پس از سال ها، 12 آبان ماه به بهرهبرداری رسید و با وجود خیرین و مردم نوع دوست و خیر اصفهان هیچگاه مشکل هزینه ای خاصی نداشته است. 
خیرین بازوان توانمند بهزیستی در ارائه خدمات
دکتر نصر گفت: خوشبختانه با کمکهای دولتی و خیرین فرزندان مقیم شیرخوارگاه و سایر مراکز شبانه روزی هیچگونه کمبودی در زمینه نیازهای زیستی و بهداشتی نداشته و کمک های خیرین بطور مستمر در اختیار این عزیزان قرار می‌گیرد.
وی افزود: مردم خیر استان همیشه به کلیه مراکز شبانه روزی بهزیستی بخصوص شیرخوارگاه نرجس و مراکز حمایتی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نظر ویژه داشتهاند و با کمکهای نقدی و غیر نقدی خود همواره بازوی توانمند بهزیستی در ارائه خدمات به جامعه هدف بودهاند و بر همین اساس در حال حاضر در شیرخوارگاه نرجس، کمبودی وجود ندارد. 
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ابراز داشت: از آنجایی‌که نیازهای شیرخوارگاه و سایر مراکز بهزیستی مستمر است و همواره نیاز به مشارکت شهروندان وجود دارد؛ مردم خیر استان میتوانند از طریق شماره حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و بهزیستی شهرستان‌ها؛ کمکهای خود را به این مراکز بهزیستی ارائه کنند.
حفظ شأن و منزلت جامعه هدف اولین شرط خدمت
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در بهزیستی، ما بر خود فرض می‌دانیم که در خدماترسانی به جامعه هدف، شـأن و منزلت آنها را حفظ کنیم و خیرین بزرگوار هم همیشه در این مسیر همراه و همسو با بهزیستی بودهاند. 
دکتر نصر گفت: از سوی دیگر فراخوانهای بهزیستی استان از طریق سایت رسمی انتشار می یابد و پیام‌های بهزیستی در شبکههای مجازی نیز با ذکر منبع موثق روابط عمومی و یا مسؤلین بهزیستی استان دارای اعتبار است. لذا تاکید می‌کنم پیام منتشره با نام یکی از شهروندان جهت کمک به شیرخوارگاه نرجس، بطور خودسرانه و بدون اطلاع بهزیستی استان انجام گرفته است.