به گزارش اقتصاد بازار و به نقل از ایبِنا : وی ادامه داد: در این راستا نیازمند سیاست بخردانه و تدبیر امور و حکمرانی منطقی هستیم تا سعی کنیم تعامل اقتصاد ایران با دنیا را توسعه دهیم چرا که افزایش صادرات غیرنفتی منجر به توسعه تولید و رسیدن به رشد اقتصادی خواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه، سیستم مالیاتی کشور باید اصلاح شود که برای تحقق این امر می‌توان از روش فناوری اطلاعات از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد. از سوی دیگر مجلس باید معافیت‌های مالیاتی را لغو کند که البته باید تاکید کنم که با افزایش نرخ مالیات در شرایط کنونی به شدت مخالف هستم؛ بلکه به عقیده بنده، گستره مالیاتی باید افزایش یابد.
پازوکی با تاکید براینکه نباید هیچگونه معافیت مالیاتی داشته باشیم، افزود: به عنوان نمونه اگر بنا داریم از یک تولید‌کننده در منطقه‌ای محروم حمایت کنیم می‌توان نرخ صفر مالیاتی برای مدت زمان مشخصی، برای او درنظر بگیریم نه اینکه معافیت مالیاتی را مطرح کنیم.
او با اشاره به عملکرد نامطلوب مولد‌سازی دارایی‌های دولت، تصریح کرد: قوای سه‌گانه باید کمک کنند تا دارایی‌های غیرمولد دولت به مولد تبدیل شود که در این صورت مخارج و هزینه‌های دولت نیز کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه باید کل خانه‌های سازمانی(به جز نیروهای مسلح) فروخته و به خزانه دولت واریز شود که در واقع نوعی مبارزه با رانت نیز تلقی خواهد شد.