یارانه 15000خانوار که خودروهای 500 میلیونی داشتند حذف شد.