رونمایی از بسته جدید ارزی

🎙 تغییر در نظام قیمت گذاری خودرو

🎙 دولت قصد افزایش نرخ شیر را دارد

🎙 حجم پایه پولی به ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسید