سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي مطابق با قانون، از 31تير سال جاری آماده بود و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي تا 31شهريور فرصت داشتند تا اطلاعات خود را در اين سامانه وارد کنند. اکنون چند روزي از پايان مهلت دستگاه‌هاي اجرائي براي ورود و تکميل اطلاعتشان در سامانه مي‌گذرد اما ظاهرا برخي از آنان هنوز نه‌تنها به سامانه وارد نشد‌ه‌اند بلکه حتي براي دريافت کد کاربري‌شان هم اقدام نکرده‌اند. ظاهرا برخي از دستگاه‌هاي اجرائي خود را مشمول اين قانون ندانسته و با وجود پيگيري‌هاي سازمان برنامه‌و‌بودجه هنوز هم از ورود به سامانه و ايجاد شفافيت در عملکردشان سر باز‌ مي‌زنند. مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه، با بيان اينکه اکنون درحال برقراري اطلاعات برخط براي ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد به سامانه هستند، به «شرق» اعلام مي‌کند که برخي نهادها از جمله بنياد مستضعفان و صندوق توسعه ملي خود را مستثنا مي‌دانند و وارد سامانه نشده‌اند. به گفته او اطلاعات مربوط به شرکت‌هاي دولتي از ابتدا کامل‌‌تر بوده زيرا بخشي از اطلاعات آنها در سامانه‌هاي مرتبط در سازمان برنامه‌و‌بودجه وجود داشته و اطلاعات لازم از آن استنتاج شده و فقط از آنان درخواست شده است که اين اطلاعات را تکميل کنند، اما نهادهاي عمومي غيردولتي از اين نظر متفاوت‌اند؛ زيرا تاکنون هيچ بستر اطلاعاتي‌اي نداشته‌اند، در واقع چون بودجه‌اي به آنها اختصاص داده نمي‌شد، اطلاعاتي هم که قانون‌گذار از آنان مي‌خواسته وجود نداشته، بنابراین سامانه براي آنها کاملا جديد بوده است.

 

‌‌با توجه به اينکه مهلت تکميل سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي تا پايان شهريورماه بوده و اکنون چند روز از اين زمان مي‌گذرد، آيا سامانه تکميل شده است؟
 درحال‌حاضر سعي داريم امکان ارتباط برخط را براي وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات فراهم کنيم؛ چرا‌که تکليف قانون اين است که سامانه تا 31 تيرماه راه‌اندازي شود و تا 31 شهريور ورود اطلاعات در دو حوزه شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت جداگانه صورت گيرد.
‌‌ در‌حال‌حاضر کدام قسمت‌ها اطلاعاتشان هنوز تکميل نشده است يا هنوز به‌طور‌کلي ورود اطلاعاتي نداشته‌اند؟
 مطابق با جزء يک بند «ط» تبصره دو ماده‌واحده قانون بودجه سال جاري اطلاعات نهادهاي عمومي و شرکت‌هاي دولتي بايد تا پايان شهريور وارد سامانه مي‌شد. اطلاعات مربوط به شرکت‌هاي دولتي از ابتدا کامل‌‌تر بود زيرا بخشي از اطلاعات آنها در سامانه‌هاي مرتبط در سازمان برنامه‌و‌بودجه وجود داشت و اطلاعات لازم از آن استنتاج شد و فقط بخشي از اطلاعات را از آنان خواستيم تا تکميل کنند. اما نهادهاي عمومي غيردولتي از اين نظر متفاوت هستند؛ زيرا  تاکنون هيچ بستر اطلاعاتي‌اي نداشته‌اند، در واقع چون بودجه‌اي به آنها اختصاص داده نمي‌شد به سبب اين امر اطلاعاتي هم که قانون‌گذار از آنان مي‌خواسته وجود نداشت، بنابراین سامانه براي آنها کاملا جديد بوده است. برخي از آنها باوجود پيگيري‌هاي ما هنوز رمز کاربري و عبورشان را هم  نگرفته‌اند؛ از جمله شهرداري‌ها. برخي از نهادها هم خودشان را اساسا مستثنا مي‌دانند مثل بنياد مستضعفان که مدعي است نيازي نيست در سامانه اطلاعات وارد کند. از بين نهادهايي که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند برخي مشکلاتي اين‌چنيني دارند؛ مثل صندوق توسعه ملي که قوانين خاصي دارد و معتقد است که تابع نهادهاي عمومي غيردولتي نيست. درنتيجه درحال‌حاضر سامانه با برخي مسائل از اين قبيل روبه‌رو است. بنابراين برخي قسمت‌ها ورود اطلاعات نداشتند، درباره برخي قسمت‌ها هم مي‌شود گفت اطلاعات ناقص است و در حال تکميل اطلاعاتشان هستند.
‌‌الزام شرکت‌ها براي وارد‌کردن اطلاعاتشان در حيطه وظايف سازمان برنامه‌و‌بودجه است؟
خير، تکليف سازمان برنامه‌و‌بودجه در حد ايجاد و راه‌اندازي سامانه و فراهم‌شدن بستر ورود اطلاعات و بعد هم برقراري اطلاعات برخط براي ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد بود.
 ‌‌اکنون آيا دسترسي آزاد همگاني به سامانه ممکن است؟
 خير، ما وظيفه برقراري دسترسي آزاد به سامانه را نداشتيم. وظيفه ما فقط ايجاد سامانه و برقراري ارتباط برخط اين دو دستگاه با سامانه بود. اينکه اطلاعات شرکت‌ها انتشار عمومي شود در حيطه وظايف ما نبوده و ما تکليفي دراين‌باره نداشتيم.
‌‌ فکر مي‌کنيد تکميل سامانه به‌طور‌کامل و  دسترسي آزاد به آن تا چه زماني ممکن مي‌شود؟
خود سامانه اکنون هيچ مشکلي ندارد. فقط ورود اطلاعات بايد صورت بگيرد. سامانه بستري بوده با يک‌سري اقلام اطلاعاتي که در همان تاريخ 31 تير که مقرر بود، تکميل شده است. ما وظيفه‌مان را مطابق قانون و در زمان معين انجام داديم از اينجا به بعد آن ديگر دست ما نيست چون اين ما نيستيم که مي‌خواهيم در آن اطلاعات وارد کنيم. دستگاه‌هايي که وظيفه داشتند تا 31 شهريور ماه اطلاعتشان را وارد کنند بايد ورود کنند و بعد هم گزارش‌گيري انجام شود.
‌‌آيا سامانه با طراحي کنوني ظرفيت لازم براي گستردگي و دريافت اطلاعات بيشتر را دارد؟
اينکه سامانه مي‌تواند براساس نياز ما گسترده‌تر و تکميل‌تر هم بشود امکان‌پذير است و مانعي  ندارد مثلا ممکن است ما يک صورت مالي را بررسي کنيم و يک حساب ديگر را هم نياز داشته باشيم، در اين حالت مي‌توانيم فرم آن را طراحي کرده و وارد سامانه کنيم تا اطلاعات مورد نياز در آن زمينه را نيز دريافت کنيم چون فلسفه وجود سامانه همين بوده که هر لحظه بتواند به‌روز شود و تغيير کند.
‌‌تاکنون چه اقداماتي براي مکلف‌کردن افرادي که هنوز ورود اطلاعاتي نداشتند، صورت گرفته است؟
ما سه، چهار دفعه به صورت رسمي پيگيري و مکاتبه کرديم که ورود اطلاعات صورت گيرد. آخرين دفعه هم به آنها هشدار داديم که ما به‌زودي ارتباط برخط را برقرار مي‌کنيم اما باز هم اقدامي نکردند. از اين اينجا به بعد اين دستگاه‌هاي نظارتي هستند که بررسي مي‌کند که چه افرادي اطلاعات وارد نکردند و دستگاه‌هاي اجرائي مشمول بايد در برابر آن پاسخ‌گو باشند.
‌‌آخرين هشدار مربوط به چه زماني بوده است؟
چند روز پيش از 31شهريور؛ تقريبا هفته آخر شهريور‌ماه.
‌‌قانون براي وارد‌نکردن اطلاعات و تخطي از اين تکليف قانوني، چه مجازاتي را در نظر گرفته است؟
دستگاه‌هاي اجرائي بايد پاسخ‌گوي ديوان محاسبات باشند و جواب دستگاه‌هاي نظارتي را بدهند. فعلا چون سال اول سامانه است در قانون، مجازاتي براي آنان ذکر نشده اما ممکن است براي سال بعد مجازاتي به طور قانوني براي افرادي که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند در نظر گرفته شود. اين امکان وجود دارد که خود دستگاه‌هاي نظارتي به دليل اجرا‌نکردن قانون طبق مقررات خودشان، آنها را بازخواست و مجازات کنند؛ چرا‌که دستگاه لزوما مقرراتي براي خود دارد و حتما نيازي نيست قانون آن نوشته شده باشد. 


منبع : شرق