دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز روز شنبه در گزارش خود که ذیل عنوان کلی «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا» و در سلسله ‏گزارش‌هایی که پیش از این دو مورد از آنها منتشر شده بار مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کرد ‏و در این ارتباط سناریوهای محتمل در دو بخش «بار مالی ناشی از فوتی‌های ناشی از بیماری كرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» و « بار ‏مالی ناشی از بیكاری‌های ناشی از بیماری كرونا بر صندوق‌های بازنشستگی» را به صورت مجزا مورد برآورد قرار داده است.‏
این مرکز در ابتدای گزارش خود آورده است که «بلایای طبیعی همواره با خود هزینه‌هایی بر دولت‌ها تحمیل می‌کند، حال اگر تبعات ‏این بلایا شامل آسیب یا تلفات جانی باشد، قطعاً هزینه‌های پایداری بر بخش سلامت، نهادهای حمایتی، صندوق‌های بازنشستگی و ... وارد ‏خواهد شد‎.‎‏»‏همچنین این گزارش می‌افزاید: «با توجه به اینکه اخیراً ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و سناریوهای مختلفی در مورد ‏میزان تلفات آن می‌توان متصور بود، این مرکز در گزارشی از یکسو در سناریوهای مختلف هزینه‌های ناشی از مرگ‌ ومیری که این ‏ویروس بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند را محاسبه کرده و از سوی‌ دیگر هزینه‌های این صندوق‌ها را به‌دلیل بیکار شدن افراد ‏تخمین زده است‎.‎‏»‏ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سه سناریوی پیش‌رو در مواجهه با ویروس کرونا را که در تعداد فوتی‌ها و بیکارهای ناشی از بیماری ‏کرونا با هم متناظر فرض کرده ارزیابی کرده است که براساس آن صندوق‌های بازنشستگی «در سناریوی نخست یعنی هزار فوتی ‏و ۱۰۰‌هزاربیکار حداقل متوجه ۷۱۸‌میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت که ۶۰۸‌میلیارد تومان از این بار در‌سال ۱۳۹۹ رقم ‏خواهد خورد‎.»
بنابراین گزارش، «در سناریوی دوم یعنی ٢هزارفوتی و ۱۵۰‌هزار بیکار ۱۱۸۰‌میلیارد تومان بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی ‏تحمیل خواهد شد که ۹۲۶‌میلیارد آن در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد‎.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: «در سناریوی سوم به‌عنوان سناریوی بدبینانه با ٤هزارفوتی و ۲۰۰‌هزار بیکار ‏بار مالی صندوق‌ها حداقل ۱۸۵۵‌میلیارد تومان خواهد شد که ۱۲۷۷‌میلیارد تومان آن در‌سال ۱۳۹۹ رقم خواهد خورد‎.» این گزارش در بخش نتیجه‌گیری خاطرنشان می‌کند:  «در سه سناریو، صندوق‌های بازنشستگی متوجه ۷۱۸ تا ۱۸۵۵‌میلیارد تومان بار ‏مالی خواهند شد که بین ۶۰۸ تا ۱۲۷۷‌میلیارد تومان آن در‌سال ۱۳۹۹ اتفاق خواهد افتاد‎.‎‏»‏
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در انتها یادآور می‌شود: «با توجه به اینکه این بار مالی هزینه قابل توجهی است، به‌نظر ‏می‌رسد تلاش صندوق‌ها برای استمداد به پیشگیریِ بیشتر می‌تواند ضمن ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به کاهش هزینه‌های میان‌مدت ‏و بلندمدت آنها کمک شایانی کند.»‏
جدای از تمامی ابعاد بدشگون کرونای چینی بر اقتصاد ایران، تأثیر اقتصادی این بیماری بر صندوق‌های بازنشستگی که به خودی خود و ‏پیش از این بلا نیز حال و روز خوشی نداشتند، بسیار قابل توجه است و جزئیات پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد «‏کووید ١٩» نفس صندوق‌های رنجور بازنشستگی را هم تنگ خواهد کرد.‏