انتخابات اتاق بازرگانی هرچند با سردی آغاز شد اما با حرارتی پیش‌بینی‌نشده پایان یافت. سردی‌اش بدان علت بود که تصور عمومی این بود که اتاق نتوانسته حتی در چارچوب و محدوده فعالیت خود طی 4 سال گذشته موفق باشد و براین اساس امیدی نیز نمی توان به آینده این ساختار داشت. این فضای سرد در روزهای بعد و با قوت یافتن فضای دوقطبی اندکی گرم شد. رسانه های محلی هیزمی بر آتش ریختند و در روز نخست تبلیغات انتخاباتی، با انتشار اولین تیزر تبلیغاتی ائتلاف فراگیر تولید و تجارت حرارت یافت. اما دیدگاه فعالین اقتصادی نسبت به اتاق هشتم اصفهان چگونه بود؟ اتاقی که سرلوحه اقدامات خود را در حرکتهای آموزشی و بازکردن درب بسته اتاق به روی همه فعالین اقتصادی و شهری جستجو می کرد؛ در روز داوری نمره قبولی نگرفت و تنها با دو کرسی توانست در هیثت نمایندگان باقی بماند.

 

فلاش بک به اسفند 93
ترکیب 15 نفره هیات نمایندگان اتاق اصفهان در دوره هشتم با رای بسیار نزدیک اعضا، بصورت 8 نفر برای مجمع تشکل های اقتصادی و 7 نفر به تشکل فراگیر تولید و تجارت تقسیم بندی شد. این تقسیم بندی، با وجود تمامی لابی ها و کشمکش های پیش و پس پرده، در نهایت، هیات رییسه 5 نفر اتاق را بطور بلامنازع در اختیار منتخبان مجمع تشکل ها قرار داد. براین اساس، هریک از کمیسیون ها و شوراهای برجسته، بصورت زیر میان اعضای هیات نمایندگان تقسیم شد: کمیسیون پایش و سیاستگذاری: مصطفی رناسی (مجمع تشکل های اقتصادی)؛ کمیسیون تجارت و بازرگانی: مسعود گلشیرازی (تشکل فراگیر تولید و تجارت)؛ کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری: قاسمعلی جباری (مجمع تشکل های اقتصادی)؛ کمیسیون گردشگری و برندشهری: محمدرضا رجالی (تشکل فراگیر تولید و تجارت)؛ کمیسیون صنایع: بهرام سبحانی (تشکل فراگیر تولید و تجارت)؛ کمیسیون کشاورزی: حمیدرضا قلمکاری (تشکل فراگیر تولید و تجارت)؛ کمیسیون معادن: احمد خوروش (تشکل فراگیر تولید و تجارت)؛ کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی: زهرا اخوان نسب (مجمع تشکل‌های اقتصادی)؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات: حجت اله کشانی (مجمع تشکل های اقتصادی)؛ کمیسیون تشکل ها: محسن پورسینا (مجمع تشکل های اقتصادی)؛ شورای عالی بانوان: زهرا اخوان نسب (مجمع تشکل های اقتصادی)؛ شورای عالی جوانان: حجت اله کشانی (مجمع تشکل های اقتصادی)
در نظرسنجی پیرامون عملکرد هیئت رییسه و کمیسیون‌ها و دو شورای عالی، پرسیده بودیم، از عدد 1 تا 10، نمره مورد نظرتان به متولیان هریک از این بخش ها چیست؟. عدد یک یعنی پایین ترین نمره و عدد ده معادل بیشترین نمره.
هرچند به دلیل برخی محدودیتها، توزیع پرسشنامه این نظرسنجی صرفا از طریق سایت و کانال تلگرام اقتصادبازار و چند کانال تخصصی و نیز ارسال پیامک برای اعضای اتاق انجام شد اما نتایج با آنچه در بین قاطبه فعالان اقتصادی و اعضای اتاق اصفهان درباره عملکرد دوره هشتم زمزمه می‌شد، ارتباط معناداری داشت؛ نشانه هایی که با نتیجه ای که شامگاه 11 اسفندماه از صندوق رای بیرون آمد، تقریبا مطابقت داشت و این نکته را قویا تایید می کرد که رجوع به نظرات صاحبان اصلی تشکلها و سازمانهای صنفی، می تواند آیینه تمام نمای رضایت از عملکرد جریان حاکم و محور اصلی برنامه ریزی برای تدوین و اعلام قولها و وعده ها برای دوره جدید باشد.
تعداد پاسخگو 217 نفر بود که از این تعداد 190 نفر اظهار کردند با اتاق اصفهان ارتباط مستقیم دارند (54 نفر فقط عضو اتاق، 76 نفر فقط دارای کارت بازرگانی و 60 نفر نیز هم عضو اتاق و هم دارای کارت بازرگانی) عدد 190 نفر بیش از 8 درصد از جمعیت 2 هزار و 300 نفری اعضای اتاق اصفهان را شامل می شود و هرچند آمار بالایی نیست اما به نظر می رسد همین تعداد نیز نمایشگر درستی از نظر اکثریت اعضاست. سن عمده پاسخگویان بین 31 تا 50 سال و بیش از 65 درصد آنها مرد بودند.

 

تحلیل و ارزیابی نتایج نظرسنجی
نتایج نظرسنجی، عملکرد یازده کمیسیون و دو شورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان را در سه وضعیت خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی شد؛ خروجی که تقریبا با نتیجه در روز داوری یکسان از آب درآمد. در این نظرسنجی نمره خوب پاسخگویان برای کمیسیون هایی ثبت شده که به گروه اقلیت اتاق شهره بودند و در عین حال کمیسیون ها و دو شورایی که به نظر می رسید با توجه به رسالت و عملکردشان جایگاه عمومی‌ و همه‌پسندتری دارند، کمتر مورد اقبال قرار گرفتند و نمرات متوسط یا حتی ضعیف را به خود اختصاص دادند.

نمره عملکرد هیئت رییسه: 65 درصد از پاسخگویان، عملکرد هیئت رییسه دوره هشتم را ضعیف ارزیابی کرده و تنها 5 درصد از آنها به این عملکرد نمره قبولی دادند. (نمودار شماره 1) هرچند به نظر می رسد اغلب پاسخگویان، اعضای هیئت رییسه را به درستی نمی شناسند اما در نمره دهی گویا، عملکرد کلی اتاق را معیار قرار داده‌اند. با وجودیکه در تحلیل این نتیجه نمی توان از عوامل و متغیرهای کلان سیاسی، اقتصادی و محیطی حاکم بر کشور و استان به سادگی گذر کرد اما عدم انجام وعده های وعده های انتخاباتی ۴ سال پیش گروه غالب، بی تردید در این انتخاب موثر بوده است؛ تکمیل و بهره برداری از بسیاری از پروژه های کلان مانند جاری شدن دائمی زاینده رود، بندرخشک، کارگوترمینال، قطارسریع‌السیر و... که عملا این گروه در تحقق آن ناموفق بود؛ بورکراسی حاکم برفضای اداری اتاق که دست کمی از بورکراسی ادارات دولتی نداشت؛ و دست آخر ارزیابی شاخص بهبود فضای کسب و کار اصفهان در میان 5 استان ضعیف کشور که اصفهان گریزی را جایگزین سرمایه گریزی کرده است.

کمیسیون ها با عملکرد خوب: در میان کمیسیون های یازده گانه مورد بررسی، چهار کمیسیون صنایع، تجارت، گردشگری و برند شهری و کمیسیون کشاورزی با کسب رقم 4/7 تا 8 از نمره 10، در مجموع نمره و عملکرد "خوب" را از پاسخگویان دریافت کردند(نمودار شماره 2). به نظر می رسد این میزان رضایتمندی همان چیزی بود که شامگاه 11 اسفندماه، گروه غالب اتاق اصفهان را مشخص می کرد. گرایش اعضا از حدود یک ماه قبل از انتخابات به سمت این گروه که چهره های شاخص جریان فراگیر تولید و تجارت را در دل خود جای داده بود، موید انتخاب اعضا پیش از شروع تبلیغات انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان بود. تحلیل دیگری که می توان داشت به عملکرد گروه غالب در اتاق هشتم بازمی گردد؛ آنها با گرفتن همه کرسی‌های هیات رییسه، تمامیت خواهی کردند و به جای آن کرسی نمایندگی کمیسیون های اجرایی ا را به گروه اقلیت سپردند. اقدامی که ناخواسته منجر به معرفی آنها به عنوان چهرههای موثراصفهان در حوزه های صنعت، کشاورزی، تجارت و گردشگری شد و خود عرصه ستادی و مسئولیت مدیریتی که فرایندی مرتبط با عوامل محیطی، سیاسی و اجتماعی بود را گردن گرفتند.

کمیسیون ها و شوراها با عملکرد متوسط: کمیسیونهای مسئولیتهای اجتماعی و بهبود محیط و فضای کسب و کار هر یک با نمره 5 از 10، کمیسیون آموزش و کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری با نمره 6 از 10 و شورای عالی جوانان با کسب نمره 5 از 10 در میان کمیسیون ها و دو شورای عالی اتاق اصفهان در دوره هشتم، عملکرد آنها طی 4 سال گذشته، متوسط ارزیابی شده است. ترکیب مدیریتی این کمیسیونها گرایش آنها را به گروه غالب اتاق نشان می دهد. در این بین عملکرد کمیسیون جوانان و کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و شورای عالی جوانان و قرار گرفتن آنها در رتبه متوسط جای تحلیل و واکاوی بیشتری دارد. کمیسیون آموزش طی 4 سال گذشته همواره رتبه نخست کشور را از نظر میزان دوره های آموزشی کسب کرده و عملکرد اتاق اصفهان در دو حوزه جوانان و مسئولیتهای اجتماعی همواره باعث افتخار گروه غالب بوده است.

کمیسیون ها و شوراها با عملکرد ضعیف: عملکرد ضعیف کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان در نظرسنجی پایگاه خبری اقتصادبازار شامل آن دسته کمیسیون هایی می شود که در فرآیند نمره دهی پاسخگویان نمره 4 یا کمتر را کسب کرده اند. در این بین کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان در لبه متوسط و ضعیف قرار می گیرد که 52 درصد اعضا عملکرد آن را ضعیف و 45 درصد عملکرد متوسط برای آن قایل شده اند و تنها 3 درصد نمره خوب به عملکرد این کمیسیون داده اند. اما دراین بخش حضور یک کمیسیون معنا و تعبیر مجزایی دارد. کمیسیون پایش و سیاستگذاری اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان قلب تپنده اتاق طی 4 سال گذشته با پایین ترین نمره پاسخگویان روبرو بوده است. این کمیسیون هرچند با برگزاری رویدادها و برنامه های تاثیرگذار سعی داشت تا اقبال عمومی را برانگیزد اما گویی نارضایتی کلی از عملکرد هیئت رییسه، این کمیسیون را نیز تحت شعاع خود قرار داده بود(نمودار شماره 3). در این بین قرار گرفتن شورای عالی بانوان، نیازمند بررسی بیشتر و درنظرگرفتن عوامل متعددی است.

به نظر می رسد اتاق نهم فارغ از تمامی هیجانات و احساسات کنونی، اتاقی کلیدی در تاریخ اقتصاد اصفهان باشد. اتاقی که با شعار شاخص‌محوری بر سرکار آمده و انتظارات فراوانی را در بین اعضای اتاق و بیشتر فعالان اقتصادی پدید آورده است. بدون تردید اتاق اصفهان با وجود جوانان و بانوان تولیدگر و بازرگان و نیز شرکت های نوظهور و دانش بنیان، توقعات بسیاری از گروه اکثریت دارند و گروه منتخب نمی تواند نسبت به آنها بی توجه باشد. گروه رسانه ای "نوسان" سعی خواهد کرد در 4 سال پیش رو به صورت مستمر به پایش و ارزیابی قولها و وعده های انتخاباتی این جریان پرداخته و با دیدبانی مصوبات و برنامه‌های تیم جدید و ارائه گزارشهای دوره ای به جامعه فعالان اقتصادی استان، در بهبود فضای کسب کار اصفهان و فاصله گرفتن از جایگاه 5 استان ضعیف کشور در این شاخص، نقش‌آفرینی کرده و همیار بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای مولد استان باشد.

مجید محققیان، روزنامه نگار | سیدمحمدعلوی، محقق بازار

 

n1

 

n2

 

n3