او ادامه داد: وضعیت شهرها به صورت هفتگی بررسی و نحوه فعالیت ادارات اطلاع‌رسانی می‌شود. او افزود: در وضعیت نارنجی، ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سطح ملی یا استان) برای کاهش حضور تا یک‌سوم کارکنان خود اقدام کنند و در دیگر ادارات ارائه خدمات با حضور ۵۰‌درصدی کارکنان انجام خواهد شد. معاون استاندار تهران تأکید کرد: درباره شهرهای قرمز نیز ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول (در سطح ملی یا استان) درباره کاهش حضور تا 50 درصد کارکنان خود اقدام کنند، مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری به وجود نیاید.  در دیگر ادارات نیز ارائه خدمات با حضور حداکثر یک‌سوم کارکنان انجام خواهد شد.